Utbyggnad av fjärrkylnätet i södra Stockholm

sicklaProjekt: Utbyggnad av fjärrkylnätet i södra Stockholm.
Uppdrag: Projektering och byggledning av ny fjärrkyla till Sickla köpcenter
Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
År: 2007-2008

Under 2007 fick vi uppdraget att projektera nya fjärrkylledningar från Hammarbyverket till Sickla köpcenter. Avståndet från inkopplingspunkten i Hammarby till anslutningspunkten i Sickla köpcenter är 2,4 km och sträcker sig genom Hammarby Sjöstad, över södra länken och under Sickla kanal.

För att kunna genomföra ledningsdragningen så smidigt som möjligt, använde vi s k styrd borrning vid några kritiska passager. Det innebär i korthet att man borrar hål horisontellt i ett lerlager på lämpligt djup där sedan ledningen kan förläggas utan påverkan på markytan ovanför. Totalt är cirka 700 meter av fjärrkylaledningen förlagd med styrd borrning, bland annat under Sickla kanal.

Ledningen dimensionerades för 12 MW, avtalat kyleffekt till Sickla stormarknad var 7 MW. Vi använde PE-rör (plaströr) med dimension upp till PE 355.

Befintlig pumpkapacitet i Hammarbyverket behövde förstärkas för att klara den nya ledningens behov. Vårt uppdrag utökades därför med projektering och byggledning av en tryckstegringspumpstation som placerades i Hammarby sjöstad. Pumpstationen består av två pumpar á 110 kW eleffekt.

Projektet visade på ett framgångsrikt sätt hur nya fjärrkylaledningar kan dras i stadsmiljö med minimala störningar på omgivningen.