Omläggning Fjärrvärmekulvert/ombyggnation Undercentraler, Saltvägen, 2017-2020

Uppdrag åt Stockholm Exergi. Omläggning och neddimensionering utav en DN500 ledning.

Omläggning innefattade en omfattande besiktning i bostadsområdet på grund av allt berg som skulle sprängas bort. Jobbet gjordes i etapper då även ett antal undercentraler skulle byggas om.

Detta avslutades senare med en stor inkoppling och två st DN500 blockeringar.

Termoekonomi svarade för byggledning.