Förstudie Projekt Kyla 2012

StockholmUppdrag: Förstudie för placering av produktionsanläggning för fjärrkyla
Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
År: 2008-2009

Termoekonomi fick 2008 i uppdrag att utföra en förstudie för att utreda olika alternativ för var en produktionsanläggning för fjärrkyla med frikyla lämpligen kan placeras i centrala Stockholm.

Förstudien resulterade i ett tiotal förslag med olika förutsättningar. Det förslag som i studien framhölls som det främsta var attanlägga en produktionsanläggning under mark på Beckholmen, och därifrån distribuera fjärrkylvattnet via sjöförlagda ledningar till inkopplingspunkter i centrala Stockholm.

Termoekonomi har sedan fått uppdrag att genomföra förprojektering av anläggningen på Beckholmen.